Phụ trách chuyên môn Tin học và CNTT, cơ sỡ dữ liệu, smas và các thông tin khác